Archive for ‘Cities’

These postcards are mostly the typical touristic postcards, showing the most attractive side of each city, the ones that you buy for yourself when visiting a place. These are not bad, but let’s just say are my least favorites. Don’t get me wrong, I like them, but I wouldn’t put them in my favorite spot, that’s all. Of course I appreciate the effort from the sender, especially from the places when they have lack of choices, with only these types of postcards.

*******************************************************************************************************

Повеќето од овие разгледници се типични туристички, претставувајќи го најатрактивниот дел од секој град, оние кои себеси си ги купуваме за спомен кога посетуваме некое место. Секако дека не се лоши, но би рекла дека не спаѓаат во моите омилени. Не ме сфаќајте погрешно, секако дека ги сакам, но не би ги сместила во ќошето на моите омилени, тоа е тоа. И секако дека најмногу го ценам трудот на испаќачот, посебно од оние места каде што немаат голем избор на разгледници, туку само овие видови.