Archive for ‘Chile’

Chile is affectionately known by its inhabitants as the “pais del poetas” or the “country of poets”. This is because two of the country’s most well-known and beloved literary figures were the poets and writers Gabriela Mistral and Pablo Neruda, who both won the Nobel Prize in Literature.

In Chile, you can find the driest place on earth – The Atacama Desert which covers a total area of 40,541 sq. mi (105,000 sq. km), stretching 600mi (1000km) from southern Peru into northern Chile. Officially the driest place on Earth, the Atacama Desert receives almost no rainfall whatsoever. In fact, it is so dry that some weather stations in the desert have never recorded a single drop of rain.

Chile is a world class wine destination, and the ninth largest producer of wine.

Easter Island, a Chilean territory, is a remote volcanic island in Polynesia. Its native name is Rapa Nui. It’s famed for archaeological sites, including nearly 900 monumental statues called moai, created by inhabitants during the 13th–16th centuries.

Penguins in Chille – Another one of the facts about Chile is that Penguins don’t only live in Antarctica or at the zoo, they can be found in several areas of southern Chile, including the Seno Otway Penguin Colony.

World’s longest mountain ranges – Andes Mountains on Chilean territory, has some of the world’s largest and still active volcanoes -over 1300.

********************************************************************************************************

Чиле нескромно е познат меѓу своите жители како „ pais del poetas “ или „Земјата на поетите“. Ова е затоа што од таму потекнуваат двајца светски познати и најсакани литературни фигури во земјата, поети и писатели Габриела Мистрал и Пабло Неруда. И двајцата имаат добиено Нобеловата награда за литература.

Во Чиле, можете да го најдете најсушното место на Земјата – пустината Атакама, која зафаќа вкупна површина од 105.500 квадратни км. Официјално најсувото место на Земјата, пустината Атакама речиси и да нема врнежи. Всушност, толку е суво што некои метеоролошки станици во пустината никогаш не забележале ниту една капка дожд.

Чиле е дестинација на виното од светски размери и деветти најголем производител на вино.

Островот Истер -Easter Island, (што во буквален превод би дошло Велигденските острови), е одделен остров во Пацифичкиот океан, на Полинезија, но припаѓа на чилеанската територија. Неговото старо име е Рапа Нуи. Познат е по археолошките локалитети, вклучувајќи скоро 900 монументални статуи наречени моаи, создадени од жители во текот на 13-16 век.

Пингвините во Чиле – Уште еден интересен факт за Чиле е дека пингвините не живеат само на Антарктикот или во зоолошка градина. Исто така тие можат да се најдат во неколку области на јужниот дел на Чиле, вклучувајќи ја и колонијата Пингвини Сено Отвеј (Seno Otway Penguin Colony).

На најдолгите планини во светот, Анди, кои зафаќаат територија на неколку држави, на чилеанскиот дел се наоѓаат некои од најголемите и сè уште активни вулкани во светот – и бројат над 1300.