Archive for ‘Hungary’

The name Hungary is the English version of the Medieval Latin word “Hungaria.” The name of Hungaria comes from the Uralic steppe people – (H)ungari, Ungri, and Ugri – who conquered the land in the 9th and 10 centuries. However, Hungarians generally refer to themselves as “Magyar”, rather than “Hungarian”.

Magyars (Hungarians) love Paprika so much, it is their National Spice. There are eight grades of Hungarian paprika, ranging from mild to sweet to spicy hot. The love of Paprika is so great, there are actually two museums dedicated to the wonderful spice.
The national dish for Hungary is gulyas (goulash). Made of peppers, carrots, tomatoes, potatoes, onions, diced beef, and of course paprika, traditional goulash is a thick soup or stew. It dates back to the 9th century when it was eaten by Magyar shepherds and other tribe-people.
Yes, Hungary is landlocked. However, at almost 600 square kilometres, Lake Balaton is the largest lake in Central Europe – so big, in fact, that it’s often referred to as the Hungarian Sea. Besides the lake, there are over 1300 spas in Hungary and over 123 of them are in the capital, Budapest. The spas are well-known for their curative and relaxing properties, as well as stunning architecture with Greek, Roman, and Turkish influences. Water, water everywhere.
And this is my favorite fact – in Hungary there is a naming law when it comes to choosing the name for the children! Name must come from a pre-approved list and any deviations must be approved by application to the Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences.

*********************************************************************************************************
Името Hungary/Унгарија е англиска верзија од средновековниот латински збор „ Hungaria“. Името Hungaria потекнува од уралскиот степски народ – (Х)унгари, унгри и угри – кој ја освоил земјата во 9 и 10 век. Сепак, Унгарците повеќе преферираат да се нарекуваат „маџари“, отколку „унгарци“.
Маџарите (Унгарците) многу го сакаат црвениот пипер/паприка и тоа е нивниот национален зачин. Постојат осум нивоа/степени на унгарскиот пипер по лутина, почнувајќи од блага до пикантно лута. Љубовта кон пиперот е толку голема, што всушност им посветиле два музеи на овој прекрасен зачин.
Националното јадење на Унгарија е гулашот. Направен од пиперки, моркови, домати, компири, кромид, говедско месо сецкано на коцки и секако црвен пиперж, традиционалниот гулаш е густа супа или чорба. Датира од 9 век кога го јаделе маџарските овчари и другите племиња.
Да, Унгарија нема излез на море. Но сепак, на скоро 600 квадратни километри, езерото Балатон е најголемото езеро во Централна Европа – толку големо, што често се нарекува и Унгарско море. Покрај езерото, во Унгарија има над 1300 бањи, а над 123 од нив се во главниот град Будимпешта. Бањите се добро познати по своите лековити и релаксирачки својства, но исто така и по нивната зачудувачка архитектура од грчко, римско и турско влијанија. Вода, вода насекаде.
И ова е мојот омилен факт – кога станува збор за избор на име на децата, во Унгарија постои закон за имиња! Името мора да е на претходно одобрената листа на имиња и сите отстапувања од таа листа мора да бидат одобрени со претходна апликација до истражувачкиот институт за лингвистика на Унгарската академија на науките.