Archive for ‘Buildings’

When it comes to buildings, i love old buildings. Because there are layers of stories, there lays history, there are bricks of lives from the people lived there. I separated the group between castles and homes. The are different, they share different stories between two different society groups, that built each country in its way.

***********************************************************************************************************
Кога станува збор за градби, сакам стари градби. Бидејќи има слоеви на приказни, таму е поставена историја, тулите ги ѕидале животите на луѓето што живееле таму. Оваа група ја раздвоив на замоци и домови. Тие се различни, тие споделуваат различни приказни помеѓу две различни општествени групи, кои ја граделе секоја земја на својот начин.