Archive for ‘Kazakhstan’

An area of 2,724,900 km² makes Kazakhstan to the largest landlocked country in the world, although it has a shoreline at the Caspian Sea but the country has no immediate access to the world’s oceans. The multiethnic country has a population of 17,7 million people (in 2016), making it one of the most sparsely populated countries in the world and vast regions of the territory of the republic are uninhabited.
Kazakhstan has a space launch facility. And not just any space launch facility, but the world’s first and largest.
When it comes toa nature, the Kazakh Steppe is the biggest of its kind in the world, occupying a third of the country. Also is a home to a number of ski resorts, including Shymbulak – the largest ski resort in Central Asia. Kazakhstan has a nature reserve with about 1,300 species of flowering plants. Is called Aksu-Zhabagyly and has excellent guides, well-marked trails and biodiversity that includes ibex, argali sheep and golden eagles. Created by an earthquake in 1911, and hidden in the Tien Shan Mountains, Ethereal Lake Kaindy is a brilliantly turquoise lake and has faded spruce trees that poke out of the water creating a unique landscape
One of the country’s premier tourist attractions is the former home of the writer and novelist Fyodor Dostoyevsky, in Semey, near the border with Russia. It has been preserved as a museum, displaying notes from his most lauded works including “Crime and Punishment” and “The Idiot”.

************************************************************************************************************
Со површина од 2.724.900 км² Казахстан е најголемата земја во светот без излез на вода, иако има крајбрежје на Каспиското Море, но земјата нема директен пристап до светските океани. Оваа мултиетничката земја има население од 17,7 милиони луѓе (во 2016 година), што ја прави една од најретко населените земји во светот a има и огромни ненаселени региони. Казахстан има вселенска лансирна рампа. И не само која било лансирна рампа, туку првата и најголемата во светот.
Кога станува збор за природата, Казахстанската степа е најголема од ваков вид во светот, која окупира третина од земјата. Исто така е дом на голем број скијачки центри, вклучувајќи го и Шимбулак – најголемиот скијачки центар во Централна Азија. Казахстан има природен резерват со околу 1.300 видови цветни растенија. Се нарекува Аксу-Жабагили и таму има одлични водичи, добро обележани патеки и биодиверзитет, кој вклучува дива коза, овци аргали и златни орли. Создадено од земјотрес во 1911 година, а скриено во планината Тиен Шан, Етеричното езеро Каинди е брилијантно тиркизно езеро со соголени прачки кои излегуваат директно од водата создавајќи уникатен пејзаж.
Една од најголемите туристички атракции на земјата е поранешниот дом на писателот и романсиер Фјодор Достоевски, во гратчето Семеј, во близина на границата со Русија. Домот е зачуван како музеј, презентирајќи цитати од неговите најголеми дела, вклучувајќи ги „Злосторство и казна“ и „Идиот“.