Archive for ‘Indonesia’

Indonesia is consisted of more than seventeen thousand islands, including Bali, Sumatra, Java, Borneo, Sulawesi, New Guinea…
it is the home of the world’s largest lizard – the Komodo dragon
It has 139 volcanoes – Indonesia has the third most volcanoes in the world, behind the US and Russia and some of them you can climb.
Sumatra and Borneo are the only places in the world to see wild orangutans.
Although Bahasa is the official language, more than 700 languages and dialects are spoken across the Indonesian archipelago. Papua, just one province, has over 270 spoken dialects.
While standing in modern, metropolitan Jakarta – the capital, is hard to believe that modern technology uncontacted tribes are assumed still to exist in the jungles of Sumatra just a short distance to the west.

***************************************************************************

Индонезија се состои од повеќе од седумнаесет илјади острови, вклучувајќи ги Бали, Суматра, Јава, Борнео, Сулавеси, Нова Гвинеја…
Таа е дом на најголемиот гуштер во светот – змејот Комодо
Има 139 вулкани – Индонезија е трета земја во светот по бројот на вулкани, веднаш зад САД и Русија,а на некои од нив може и да се искачите.
Суматра и Борнео се единствените места во светот каде може да се видат диви орангутани.
Иако Бахаса е официјален јазик, повеќе од 700 јазици и дијалекти се зборуваат низ архипелагот на Индонезија. Папуа е само една провинција, во која има над 270 дијалекти.
Додека си во модерниот, метрополитски главен град Џакарта, тешко е поверуваш дека постојат племиња отсечени од модерната комуникација и се претпоставува дека тие сè уште постојат во џунглите на Суматра и тоа на само кратко растојание од западната страна.