Archive for ‘Latvia’

Latvia is a country that takes part of the Baltic sea. Is one of the greenest countries in the world, surrounded by water (sea, rivers, lakes and many waterfalls).
The city center of Riga, the capital, famous for having a distinct mix of medieval and Art Nouveau architecture is Unesco protected and one of the must visit sites of the country.
Latvia is famous for the Summer solstice celebration which is the biggest celebration of the year. Also is the home of the first Christmas tree and there you could find the tallest women in the world. Tall guys, here is your chance 😊

***********************************************************************

Латвија е држава која зазема дел од Балтичкото море. Таа е една од најзелените земји во светот и е опколена со вода (Море, реки, езера и многу водопади).
Центарот на главниот град Рига, е познат по тоа што има различна мешавина од средновековна и Арт Нову Архитектура која всушнот е заштитена од Унеско, е нешто што мора да се посети.
Латвија е позната по славењето на летната рамноденица и тоа претсавува најголемата прослава во годината. Исто така претсавува дом на првата новогодинпна елка, а таму се и највисоките жени в светот. Па високи мажи, што чекате 😊