Archive for ‘Russia’

Russia spans between two continents, Asia and eastern Europe. A very large spacious country with beautiful cities, huge forests, but also cold Siberian parts.
Luckily I have a lot of postcards from Russia, so I will spread the interesting facts about this country.
The most attractive fact about this country for me is that the Trans-Siberian Railway starts from here, stretching from Russia to the Far East, starting from Moscow to Vladivostok. You will find more details through the postcards, because I have postcards from people who have traveled with this train and their experiences are amazing, so I would not like to spoil the excitement from the facts.
*********************************************************************************************************

Русија се протега на два континенти, азискиот и источниот дел од европскиот. Многу голема пространа држава со преубави градови, огромни шумски предели, но и ладни сибирски делови.
Среќа имам многу разгледници од Русија, па ќе ги расплиниме интересните факти за оваа земја.
Најпривлечниот факт за оваа земја е што од тука почнува транс-сибирската железница, која се протега од Русија до далечниот исток, започнувајќи од Москва се до Владивисток. Повеќе детали низ разгледниците, затоа што имам разгледници од луѓе кои патувале со овој воз а нивните доживувања се невероватни, па не би сакала да го расипам возбудувањето од фактите.