Archive for ‘Colombia’

Colombia has coastlines on two oceans: the Pacific Ocean and the Caribbean Sea which is part of the Atlantic Ocean.
Colombia houses the world’s largest protected tropical rainforest: Serrania del Chiribiquete. Also is the second most biodiverse country in the world after Brazil and one of 17 megadiverse countries. Unfortunately, manatees and brown woolly monkeys are among the vulnerable species. Endangered animals include the pink Amazon river dolphins. Colombia is also the country with the world’s largest number of bird species, which made one of the best countries for birdwatching. It cultivates numerous tropical fruits that you may never heard of before
There are more than 30 volcanoes in Colombia, with Galeras (4276 m/ 14029 ft.) as the most active volcano. Nevada del Ruiz is the highest active volcano of the Andes mountain range.
Coffee is a main export product and Colombia is the world’s third biggest exporter. Colombia is rich of natural resources such as petroleum, natural gas, coal, gold and copper and is famous for its magnificent emeralds.
Did you know that the Colombians drink hot chocolate with melted cheese? Yup.

************************************************************************************************************

Колумбија се протега на крајбрежја од два океана: Тихиот Океан и Карипското Море кое е дел од Атлантскиот океан.
Во Колумбија се наоѓа најголемата заштитена тропска дождовна шума во светот: Серанија дел Чирибикете. Исто така е втора земја во светот со најразличен биодиверзитет, веднаш по Бразил и е една од 17-те светски мегадиверзитети. На жалост, моржовите и кафеавите волнени мајмуни се меѓу загрозените видови. Во загрозените животни спаѓаат и розовите делфини на реката Амазон. Колумбија е исто така, земја со најголем број видови птици во светот, што ја прави една од најдобрите земји за набљудување на птици. Во неа се одгледуваат бројни тропски плодови за кои можеби не сте слушнале никогаш.
Во Колумбија се наоѓаат повеќе од 30 вулкани, со Галерас ( висок4276 м ) како најактивен вулкан. Невада дел Руиз е највисокиот активен вулкан на планинскиот венец Анди.
Кафето е главен извозен производ, додека Колумбија е трет најголем извозник на кафе во светот. Колумбија е богата со природни ресурси како што се нафта, природен гас, јаглен, злато и бакар и е позната по своите прекрасни смарагди.
Дали знаевте дека Колумбијците пијат топло чоколадо со топено сирење? Да да.