Welcome to my world of postcards


Welcome to the world through postcards.
In general each postcard represents plain, hard-paper-picture.
But when the sender is writing about his mood, his activities at that moment,
the description of the postcard itself, where and why it was bought,
then the postcard gets a soul.
Time by time, that point was what attracted me the most of the postcards and still is.
You learn new things from every known and unknown corner of the world, for people,
for a particular city, country, place, culture, food,
tradition or you simply get part of their everyday life.
The senders themselves are giving to you part of their time, attention, thought,
energy and they dedicate it to you.
That’s why I have the world at home.
I hope you will enjoy, you will travel and you will learn
about the world through the postcards.
The world is amazing, believe me.


Добредојдовте во светот низ разгледници.
Секоја разгледница претставува обична, тврда хартија со слика.
Но кога на неа ќе се напише расположението, дејството во моментот,
описот на разгледницата, од каде и зошто е купена, таа добива душа.
Со тек на време тоа беше она што повеќе ме привлече во разгледниците.
Од секое познато и непознато ќоше во светот дознаваш нови работи
за одреден град, држава, место, култура, храна,
традиција или едноставно го доживуваш нивното секојдневие.
Самите испраќачи ти подаруваат дел од своето време, внимание, мисла,
енергија и ти ја посветуваат токму тебе. Ете затоа јас го имам светот дома.
Се надевам дека ќе уживате , ќе патувате
и ќе учите во светот низ разгледниците.
Светот е прекрасен, верувајте ми.

%d bloggers like this: