Archive for ‘Scotland’

I am always in doubt which country I like more, England or Scotland? I think depends on the postcard I have at that very moment 😆.
When you say “Scotland,” you might think of bagpipes, kilts, and tartans, but for me is always about monster of Loch Ness. But there is another interesting fact, that they had another monster – Morag, and is called the monster of Loch Morar. Loch Morar is even deeper than Loch Ness. And now I don’t know which monster is scarier.

Another interesting fact about Scotland is that their national animal is a unicorn. Unbelievable right?

Few more interesting facts that amazed me are:

-The Scots invented golf with St Andrews considered as the ‘home of golf’.
-Since 1494, Scotch Whiskey has been the national drink of Scotland.
-Scotland is home to the oldest tree in Europe. It is a twisted yew, and it has been around for 3,000 years.

********************************************************************************************************
Јас секогаш сум во дилема која држава ми се допаѓа повеќе, Англија или Шкотска? Мислам дека зависи од разгледницата што ја имам токму во тој момент 😆.
Кога ќе се спомне „Шкотска“, можеби секогаш ни паѓа на памет гајдата или мажите во сукњи или пак килими или тартани, но мене секогаш ми доаѓа на памет само чудовиштето од Лок Нес. Но, постои уште еден интересен факт, а тоа е дека тие имале уште едно чудовиште – Мораг, и се нарекува чудовиште од Лок Морар. Лок Морар е дури и подлабоко од Лох Нес. И сега не знам кое чудовиште е пострашно.

Друг интересен факт за Шкотска е дека нивното национално животно е еднорог. Неверојатно нели?

Други интересни факти за Шкотска што ме воодушевија се:
-Шкотите го измислиле голфот во Сент Ендрус, кој се смета за „домот на голфот“.
-Од 1494 година, шкотското виски е национален пијалок на Шкотска.
-Шкотска е дом на најстарото дрво во Европа. Тоа е извртена тиса и постои веќе 3.000 години.