Archive for ‘Vietnam’

Vietnam was originally spelled as two words: Viet Nam – a name which dates as far back as the 16th century. Viet refers to the Viet ethnic group; Nam means “south,” hence the nation of the Viet of the South (south in relation to China).
There are a lot of beautiful things that Vietnam can offer to the world.

– Vietnamese food in fact, it’s one of the main reasons why Vietnam is so popular these days! Vietnam’s food philosophy is based on five elements: spicy (metal), sour (wood), bitter (fire), salty (water) and sweet (Earth).

– Vietnam is the world’s largest exporter of black pepper and cashew nuts.

– If you are a huge fan of kayaking, Vietnam is perfect destinations for kayakers. The country is blessed with plentiful rivers, streams, and lakes where you can take your boat to paddle, or rent one.

– The cave system in Vietnam is quite extensive. Even up to now, there are still monstrous caves being discovered in the various regions of the country. If you are not aware of it, the largest cave in the world is found here as well.

– According to ancient Vietnamese folklore, Vietnamese people are descendants of dragons. The dragon is therefore a mythical figure the Vietnamese worship. It is also believed the dragon brings rain, which is needed for the large areas of agricultural land in the country.

– Also, for those who love summer and beautiful white sand beaches, Vietnam has a lot to offer.

If those are not enough reasons to visit this beautiful country, i don’t know what is. I believe searching on internet there many more interesting facts.
But until I pay a visit one day, I am satisfied with my postcards 🤗

*********************************************************************************************

Виетнам првично бил напишан со два збора: Виет Нам – име што датира уште од 16 век. Виет се однесува на етничката група Виет; Нам значи „југ“, па оттука му доаѓа како „нацијата од јужниот Виет“ (се мисли на јужно во однос на Кина).
Постојат многу убави работи што Виетнам може да му ги понуди на светот.
– Виетнамската храна, всушност е една од главните причини зошто Виетнам е толку популарен овие денови! Филозофијата на храната во Виетнам се заснова на пет елементи: зачинета (метал), кисела (дрво), горчлива (оган), солена (вода) и слатка (земја).
– Виетнам е најголемиот светски извозник на црн пипер и индиски оревчиња.
– Ако сте огромен обожавател на кајак, Виетнам е совршена дестинација за кајакарите. Земјата е благословена со обилни реки, потоци и езера каде што можете да го понесете вашиот брод за веслање или да изнајмите еден од локалните продавници кои се многу на број.
– Пештерскиот систем во Виетнам е доста обемен. Дури и до ден денес, во различни региони на земјата, има монструозни пештери кои сè уште се откриваат. И ако не сте слушнале за тоа, тука се најголемата пештера во светот.
– Според античкиот виетнамски фолклор, виетнамците се потомци на змејовите. Змејот е митска фигура во обожавањето на Виетнамците. Исто така се верува дека змејот носи дожд, кој им е потребен за големите површини на земјоделско земјиште во земјата.
– Исто така, за оние кои сакаат лето и прекрасни плажи со бел песок, Виетнам има што да понуди.
Ако ова не се доволни причини да ја посетите оваа прекрасна земја, не знам што друго би било. Верувам дека при пребарување на Интернет би се дознале уште многу интересни факти.
Но, сè додека не ја посетам еден ден оваа убава земја, ќе се задоволам само со моите разгледници.