Hidden Corner of Budapest


Dana in Budapest

Here is a sight of Budapest i believe, most of you haven’t seen. Or at least those that have visited only touristic sites of the city. I believe every city has its own hidden inner beauty, but we have to look for it, walk for it. Touristic sites we can all see on internet, but these magical corners can say more stories, has hidden more secrets, than the crowded places, which you won’t find on internet. And of course Dana gave me what i want 🤗. Of course it is unusual postcard for her as well, seeing a card of a neighbourhood she has lived short time…yes she have been here for a short while.
And seeing these beautiful stone houses and autumnish pavements i can imagine the atmosphere around…I just love it.

Additional information – I have to say that in Budapest I ate the most delicious hot chocolate with ice cream . It was warm but rainy day outside and it fitted perfectly to the mood inside, at the old fashioned café bar …
The beautiful city of Budapest is made up of two parts which are separated by the Danube river. The areas – known as Buda and Pest, are connected by a series of bridges.
Budapest has the most significant number of thermal springs in the world. On a daily basis, 70 million liters of water come up there to the surface of the earth.
The Synagogue in Budapest in Dohany Street, is known as the largest synagogue in Europe and the second largest in the world. The house of worship has a seating capacity of 3,000 people and standing space for 2000 more.
In the City Park of Budapest, there is a statue of a hooded figure known as Anonymous. The statue, represents an anonymous writer who wrote a history of the early Magyars and sits across the Vajdahunyad Castle, holding a pen in his hand. The legends says that touching the pen of the statue you will be blessed with great writing abilities. You may not believe it, but the shiny surface of the pen says that many believed. And i have to say, after i touched it the words are coming out of me like a flow.


Ова е еден необичен поглед на Будимпешта, што верувам, повеќето од вас не ја виделе. Или барем оние што веќе ги посетиле само туристичките места од градот. Верувам дека секој град има своја скриена, внатрешна убавина, но мора да ја бараме, да шетаме наоколу по сокаците. Туристичките места можеме да ги видиме и на интернет, но овие волшебни магични ќошиња кажуваат повеќе приказни, имаат скриено повеќе тајни од повеќето места натрупани со гужви, а тоа е нешто што не можете лесно да се пребара на интернет. И, секако, Дана ми го испрати она што го сакам. Секако оваа разгледница, овој поглед е невообичаен и за неа, посебно откако ја откри разгледницата од соседството каде што живеела кратко време … да, таа била тука краток период. И гледајќи ги овие прекрасни камени куќи и есенски тротоари, можам да ја замислам атмосферата наоколу … едноставно ја обожавам.

Дополнителни информации – Морам да спомнам дека во Будимпешта го јадев највкусно топло чоколадо со сладолед. Беше топол, но врнежлив ден надвор и совршено се вклопуваше со расположението внатре, во старомодното кафуле…
Прекрасниот град Будимпешта е составен од два дела кои се одделени со реката Дунав. Двете населби познати како Будим и Пешта, се поврзани со неколку мостови.
Будимпешта има значително голем број на термални извори во светот. На дневна основа, 70 милиони литри вода се слеваат таму, на површината на земјата.
Синагогата во Будимпешта на улица Дохани, е најголема синагога во Европа и втора по големина во светот. Oвој свет храм има капацитет за седење на 3.000 луѓе и простор за стоење за уште 2000 луѓе.
Во Градскиот парк во Будимпешта има статуа на фигура со капа уште позната како Анонимус. Статуата го претставува анонимниот писател кој ја напишал историја на раните Маџари, а седи спроти замокот Вајдахунјад, држејќи пенкало во раката. Легендата вели тој што ќе го допре пенкалото на статуата ќе биде благословен со творечки вештини односно пишување. Можеби не верувате, но мазната и сјајна површина на пенкалото кажува дека многумина веруваат. Морам да кажам дека откако го допрев, зборовите не престануваат да излегуваат од мене.

Categories: Buildings, Cities, Dana, Hungary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: