The Treasures of Lier


Stefan, Belgim

I am not sure do i like this handwriting or not. It looks nice all letters are perfectly matching, but i cannot understand what the writer would like to say 😂. So i will just enjoy looking at it without understanding. Like an art. But the most important thing is that i like the postcard and i like this multi view that shows what each photo represents. All of them are significant for the place where Stefan comes from and that is Liwr of course.

Additional info – Lier is a municipality located in the Belgian province of Antwerp. It is composed of the city of Lier proper and the village of Koningshooikt. The people of Lier are often called Schapekoppen (sheep heads), which as a 14th-century insult turned into a point of pride.

The first photo on the left is the ‘bronze statue on a Belgian bluestone plinth’ , by Jan Alfons Keustermans. The statue is called  ‘Pallieter gazes up at the sky with his hands in his pockets’ . He is the main character in the novel of the same name and he enjoys life to the fullest, created by the author Felix Timmermans . The words “pallieter” and “pallieteren”, invented by Timmermans, have now become part of the Dutch language. The statue was installed in 1986 on the occasion of Timmermans Year.

The second photo on the top is the church Sint – Gummaruskerk , Lier’s eye-catching Brabantine Gothic church that was built in phases over 200 years from the 1370s. St. Gummarus is the patron saint of Lier but also of the deaf and dumb, woodworkers, lumberjacks and glove makers.

The third photo on the bottom center of the postcard is Gevangenenpoort, the remaining gate from Lier’s Medieval inner ramparts or the Prison Gate, put up in 1375.

The fourth photo, on the right bottom is Lierse kant or lace from Lier. Lace from Lier is a design embroidered by hand on mechanically woven tulle. Lier lace is made by a hook on tulle. Most important with lace from Lier is that you trace the pattern perfectly on the tulle. This requires practice because of the tulle has an horizontal and two diagonal thread-directions which can be difficult when beautiful, round arches need to be made.
Fascinating. I love it. In fact the skills of making lace can be teach at the Lier Academy of Fine Arts 😮 Amazing.

There is another fascinating thing I would like to mention which is not on the postcard but is important for Lier, and that is the Zimmer clock tower.
Louis Zimmer, the Lier-born astronomer and clockmaker to the King of Belgium created the Jubelklok (Jubilee or Centenary Clock), which he donated to the city in 1928 to celebrate 100 years of Belgian independence.

This staggering timepiece has an outer ring of faces showing, amongst other things, the phases of the moon, the solar cycle, the week, the month, the tides, the epact* and equation of time.
*epact – the number of days by which the solar year differs from the lunar year

At 12:00 the clock displays the dates 1830-1930, as well as the Belgian and Lier coats of arms, Belgium’s first three kings and the six mayors of Lier following independence.

There are also four automatons representing the four stages of life.

It amazes me. Albert Einstein personally praised Zimmer when he saw the clock at the 1939 New York World’s Fair.
Also there is Zimmer Museum. I dare you to search and see this beautiful peace of art and read more on internet. Its really amazing.
Ahh, place, so worth visiting one day.


Не сум сигурна дали ми се допаѓа ракописот со кој е опишана разгледницата или не. Изгледа убаво, сите букви совршено се совпаѓаат, но не можам да разберам што сакал писателот да каже 😂 Ко така, можам само да уживам гледајќи го без да разберам нешто. Како уметничка слика. Но, она што е најважно е дека многу ми се допаѓа разгледницата и баш го сакам овој мулти-приказ од повеќе слики, каде што секоја една претставува нешто различно, а сепак значајно за местото од каде потекнува Стефан.

Дополнителни информации – Лиер е општина сместена во белгиската провинција Антверпен. Општината се состои од градот Лиер и селото Конингшуик. Луѓето од Лиер често се нарекуваат Шапекопен (овчешки глави), што првично претставувало навреда од 14 век , но денес е претворена во гордост.

Првата фотографија од левата страна, е Бронзена статуа на белгиски син столб, од Јан Алфонс Кестерманс.
Статуата е наречена Палиетер, кој гледа во небото со рацете во џебовите. Тој всушност е главниот лик во истоимениот роман од авторот Феликс Тимерманс, кој ужива во животот во целост. Зборовите „pallieter“ и „pallieteren“, измислени од Тимерманс, во денешно време се прифатени како дел од холандскиот јазик. Статуата е инсталирана во 1986 година по повод годината на Тимерманс.

Втората фотографија на горниот дел е црквата Свети Гумарускерк, привлечна готска црква од Лиер, која била изградена во неколку фази во период од околу 200 години, почнувајќи од 1370-тите. Свети Гумарус е заштитник на Лиер, но исто така и на глувите, немите, дрвопроизводителите, дрвосечачите и производителите на ракавици.

Третата фотографија на долниот централен дел од разгледницата е Гевангененпорт- затворска порта, односно преостанатата порта од средновековните внатрешни бедеми на Лиер, поставена во 1375 година.

Четвртата фотографија, на десниот ќош е специјалната чипка од Лиер. Чипката од Лиер е дизајн извезен рачно на механички плетен тул. Чипката од Лиер е направена со тулот кој е закачен на кука. Најважно е тоа што совршено можете да го следите моделот. За оваа техника треба вежбање, бидејќи тулот има хоризонтални и две дијагонални насоки поставени на навој, што може да биде тешко кога треба да се направат убави, кружни лакови.
Фасцинантно, нели? Зе заљубив во овој начин на везење. Всушност, вештините за правење на оваа чипка може да се стекнат и на ликовната академија во Лиер 😮 Невероватно.

Има уште една прекрасна работа што би сакала да ви ја кажам многу значајна за Лиер, а која не е на разгледницата, а тоа е саат-кулата Зимер.
Луис Зимер, астроном роден во Лиер и часовничар на белгискиот крал го создал Јубелклок (јубилеен или стогодишен часовник), кој тој му го подарил на градот во 1928 година за прославувањето на 100 години белгиска независност.
Овој неверојатен часовник има надвореши прстени кои, меѓу другото, ги покажуваат фазите на Месечината, сончевиот циклус, неделата, месецот, плимата и осеката, епактот* и времето.
*епакт – бројот на денови со кои Сончевата година се разликува од лунарната година.

Во 12:00 часот часовникот ги прикажува датумите 1830-1930, како и белгискиот и лиерскиот грб, првите три кралеви на Белгија и шесте градоначалници на Лиер после независноста.

Исто така, постојат четири механички уреди кои ги претставуваат четирите фази од животот.

Навистина сум воодушевена. Алберт Ајнштајн лично го пофали Зимер кога го видел часовникот на Светскиот саем во Њујорк во 1939 година. Исто така, тука е и музејот Зимер.
Јас ве предизвикувам да пребарате и да прочитате повеќе на Интернет. Навистина е зачудувачко дело.
Аххх, ова место, вреди да се посети еден ден.

Categories: Belgium, Multi-viewTags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: