Sestri Levante – La Baia Del Silenzio


Davide Italy

It looks like most of the postcards that I am receiving from Italy are from Davide 🤭 Anyhow I love them all because they are from all over Italian beauties. This one looks summerish, despite the last one that was kind of snowy and winterish. This small place give positive vibes even from looking at the postcard and is one of the most beautiful towns in the region of Liguria – as Davide wrote, recommending as perfect place for summer holidays.
You just can’t ignore it.

Additional information – Sestri Levante is defined as the “city of two seas” – due to its geographical formation characterized by a thin isthmus connecting the “island”, a rocky promontory surrounded by the sea, to the mainland, dividing the waters of two beautiful bays.
The postcard shows, the Bay of Silence. The other one is called Bay of Fairy Tales – which has been named in honor of the Danish writer, Hans Christian Andersen, who lived in this town for a short time in 1833.
Sestri Levante, rich in history and culture – simply a magical place, with amazing nature, has always been a source of inspiration for poets and writers.

H. C. Andersn wrote in 1883 about Sestri Levante:
“What a fairy-tale evening did I spend in Sestri Levante!
The inn was very close to the sea, and a strong undertow lapped against it;
clouds in the sky were crimson red and the mountains were sparkling in the brightest colours.
The trees themselves were like gigantic fruit baskets, full of rich bunches of grapes.


Можеби изгледа како повеќето разгледници што ги добивам од Италија да се од Давиде 🤭 … Меѓутоа, јас си ги сакам сите затоа што се испратени од различни италијански убавини. Оваа разгледница има летна идила, а претходната имаше снежна и зимска. Ова мало место дава позитивни вибрации дури и преку гледањето на самата разгледницата и е едно од најубавите гратчиња во регионот на Лигурија – како што напиша Давиде, препорачувајќи го како совршено место за летен одмор.
И тоа едноставно не може да се игнорира.

Дополнителни информации – Сестри Леванте е дефиниран како „град на две мориња“ – поради неговата географска формација која се карактеризира со тенок истмус што го поврзува „островот“ (карпест масив опкружен со море) со копното, делејќи ја водата на два прекрасни заливи.
Разгледницата го прикажува Заливот на тишината. Додека пак другиот залив се нарекува Заливот на бајките – кој е именуван во чест на данскиот писател, Ханс Кристијан Андерсен, кој во 1833 година живеел кратко време во овој град .
Сестри Леванте е место богато со историја и култура – едноставно магично место, со неверојатна природа, кое отсекогаш било извор за инспирација на поетите и писателите.

Андерсeн во 1883 година за Сестри Леванте напишал:
„Каква бајкова вечер помината во Сестри Леванте!
Пабот беше многу близу до морето и силен подводен бран се исправи спроти него;
Облаците на небото беа темноцрвени, а планините зрачеа со најсветли бои.
Самите дрвја изгледаа како гигантски корпи со овошје, пребогати со гроздови “.

Categories: City Shores, Italy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: