Chalet Below the Watzmann


Helga, Germany

This breathtaking view is from Watzmann mountain in Bavarian Alps, south of the village of  Berchtesgaden in Germany.
Helga loves this place and she is happy that there is postcard to show it to the world.
For mountain lovers this should be must visit place.

Additional information- The Watzmann mountain range actually consists of several independent peaks and sub-peaks. The highest is so called “Middle-Peak” with its 2.713 m is followed by the “Southern Peak” 2712 m and the “Hocheck” 2651 m.

The legend about the mountain – Fairly famous peaks lie in the east of the main ridge divide: the so called “Wife of the Watzmann” and its “Seven Kids”.
Looking at the Watzmann from Berchtesgaden the shape of the mountain range can be interpreted as the wife to the left, followed by 7 sub-peaks (“the kids”) and the main Watzmann massive (“the King”).
Once upon a time a king has reigned the region in a very cruel way, always longing for more power. As a punishment for his cruelties the king was turned into stone alongside his wife and the seven kids.


Овој прекрасен поглед е од планината Ватцман кој се наоѓа на Баварските Алпи, јужно од селото Берхтесгаден во Германија.
Хелга многу го сака ова место и е среќна што постои разгледница за таа да може да му го покаже на светот.
За љубителите на планината ова треба да бидат обавезно место за посета.

Дополнителни информации- Планинскиот масив Ватцман всушност се состои од неколку независни врвови и под-врвови. Највисокиот е таканаречен „Среден врв“ со своите 2.713 м кој е проследен со „Јужниот врв“ 2712 м и со „Хочек“ 2651 м.

Легендата за планината – Познатите врвови се наоѓаат на исток од главниот дел од сртот и се т.н. „Сопругата на Ватцман“ и нејзините „Седум деца“.
Гледајќи го Ватцман од Берхтесгаден, формата на планинскиот венец може да се толкува како сопругата – лево, проследена со 7 под-врвови („децата“) и главниот масив на Ватцман („кралот“).
Еднаш, одамна во регионот владеел крал на многу суров начин, кој секогаш копнеел за поголема моќ. Како казна за неговите суровости, кралот се претворил во камен, а заедно со него и неговата сопруга и нивните седум деца.

Categories: Germany, Nature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: